Upsell News: Veikimas kartu

Upsell News: Veikimas kartu

(For English, please see below)

UPSELL projektas įpusėja. Per pastarąjį laikotarpį projekto partneriai nuveikė gana nemažai – išvystė 16 veiklų mokymąsi visą gyvenimą lauke, kurios atitinka ir skatina sidabrinės ekonomikos principus. Visos sukurtos veiklos buvo sugrupuotas į keturias skirtingas grupes – skaitmeninis ir funkcinis raštingumas, sveika gyvensena, kūrybiškumo skatinimas ir visuomeninis raštingumas.

Kitas projekto partnerių laukiantis žingsnis – išvystytų veiklų testavimas, įtraukiant projekto tikslines grupes (vyresnio amžiaus asmenis, vyresnio amžiaus švietimo specialistais) ir kitas suinteresuotas šalis. Kovo ir balandžio mėnesiais Lietuvoje ir Slovėnijoje yra planuojama suorganizuoti kelis susitikimus – renginius, kuriuose šios veiklos bus ne tik pristatytos, tačiau ir išbandytos!

The UPSELL project is halfway through. Over the past period, the project partners have made a significant contribution by developing 16 lifelong learning activities that are in line with and promote the principles of the silver economy. All the activities developed have been grouped into four different clusters – Digital and Functional Literacy, Healthy Lifestyles, Promoting Creativity and Societal Literacy.

The next step for the project partners is to test the developed activities with the project target groups (elderlš people, adult education practitioners) and other stakeholders. Several meetings and events are planned in March and April in Lithuania and Slovenia to present and test the activities!

Project Code: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521