Upsell News: Vizitas Slovėnijoje

Upsell News: Vizitas Slovėnijoje

(For English, please see below)

Balandžio mėnesio pabaigoje Upsell projektas persikėlė į Slovėniją, kurioje yra įsikūrusios dvi partnerinės organizacijos, dalyvaujančios Upsell projekte. Susitikimo buvo diskutuojama ne tik apie tolimesnę projekto eigą, laukiančias užduotis ir iššūkius, tačiau buvo lankomasi gerojoje praktikoje mokymosi visą gyvenimą ir sidabrinės ekonomikos kontekste Slovėnijoje ir dalyvaujama dirbtuvėse, kurių metu kartu su jų dalyviais buvome supažindinti su pagrindiniais aromaterapijos principas. Dirbtuvės padėjo tiek susipažinti su aromaterapija, skirtingais kvapais ir jų kilme, tiek ir pažinti dirbtuvių organizavimo praktiką organizacijose – partnerėse. Gerosios praktikos aplankymo metu apsilankėme vietoje pavadinimu “Infopoint 65+”, kurioje yra teikiamos paslaugos ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, tačiau ir kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Čia apsilankę asmenys gali sulauki konsultacinės informacijos ir tolimesnio nukreipimo, susidūrus su fiziniu ar psichologiniu smurtu namuose, darbe ar kitoje aplinkoje. Šias žinias parsivežėme į Lietuvą, ieškodami panašių iniciatyvių ir atitikmenų jau pačioje Lietuvoje. 

At the end of April, the Upsell project moved to Slovenia, where the two Upsell partner organisations are based. There was held a project meeting, which not only focused on the further development of the project, the tasks and challenges ahead of us, but also included visiting a good practice in the context of lifelong learning and the silver economy in Slovenia, and a workshop where we were introduced to the basic principles of aromatherapy together with the project participants. The workshop helped both to learn about aromatherapy, the different scents and their origins, and to get to know the practice of organising workshops in the partner organisations. During the good practice visit, we visited a place called “Infopoint 65+”, which provides services not only for older people but also for other vulnerable groups. Here, people can get counselling information and further referral in case of physical or psychological violence at home, at work or in other settings. We have taken this knowledge back to Lithuania, looking for similar initiatives and counterparts in Lithuania itself.

Project Code: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521