KINTAI EX-Katilinė

Siekiame atgaivinti apleistą pramoninį pastatą (buvusią Kintų miesto katilinę), kuriame iš naujo permąstysime jo funkcijas ir paskirtis. Vienas iš pagrindinių iniciatyvos tikslų – paversti šį pastatą mažiau kenksmingu aplinkai, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, natūralias statybines medžiagas, tvarkant lietaus vandenį ir atliekas, bei taikant darnaus vystymosi principus.

Bendradarbiaudami su vietos bendruomene, energetikos, statybinių medžiagų sektorių specialistais ir menininkais sukursime naują alternatyvią Kintų ateitį ir tapsime pavyzdžiu visam regionui.

Buvusią katilinę siekiame paversti tvarios ekologiškos statybos žinių centru, panaudojant vietos kultūros ir gamtos potencialą bei inovatyvius statybos, inžinerijos ir energetikos metodus.

GAMTA

Kintai įsikūrę Kuršių marių pakrantėje. Į vakarus nuo Kintų yra Kuršių nerija, šiaurinėje pusėje – Kintų botaninis draustinis, o pietuose – didžiausios Lietuvos upės Nemuno žiotys. Visa vietovė pasižymi gausia paukščių populiacija ir jų migracijos keliais.

Kintai sugeba išlaikyti pusiausvyrą tarp turtingo kultūrinio gyvenimo ir nepaliestos gamtos. Tačiau tam grėsmę kelia naftos kompanijos, kurios bando gauti leidimus netoliese vykdyti gręžinius. Iššūkius darniam ir tvariam vietovės vystymuisi meta ir regione augantis turizmas. Marių pakrantę ir migruojančius paukščius veikia klimato kaita.

KULTŪRA

Kintai yra istorinėje vokiečių žemėje – Mažojoje Lietuvoje. Praeityje tai buvo tradicinis pajūrio žvejų kaimas, turtingas kultūriniu paveldu, o dabar tyrinėjamas unikalus jo istorinis kontekstas, įtraukiama bendruomenė, siekiant jį atgaivinti. Kintų bendruomenė itin įvairialypė – čia sugyvena ir katalikų, ir liuteronų religinės grupės.

Ši vietovė taip pat garsėja tradiciniais amatais, pavyzdžiui, laivų statyba (kurėnų valtis), keramika (tradiciniai krosnių kokliai), vėtrungėmis ir unikalia vietine virtuve.

Kintuose aktyviai veikia „Kintai Arts“ menininkų rezidencija, įgyvendinamas bendruomenės kultūros iniciatyva „Kultūros Skūnė“, veikia Lietuvos filosofui Vydūnui skirtas kultūros centras.

Etapas I: Infrastruktūros aktualizavimas (1)

UPSELL – tai novatoriškas, tvarus ir integralus požiūris į aktyvų senėjimą ir mokymąsi visą gyvenimą, prisidedantis prie vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimo, švietimo, kultūros ir savirealizacijos galimybių kūrimo.

Rugsėjo 28 d. įvyko pirmasis virtualus projekto susitikimas, kuriame partneriai susipažino su UPSELL projekto tikslais, veikla ir numatomais rezultatais.

Šiuo metu projektas įgauna pagreitį, skiriant didelį dėmesį partnerystės stiprinimui. Vienas iš to pavyzdžių – jau šį mėnesį organizuojamos bendros turinio kūrimo dirbtuvės, vyksiančios Vilniuje.

UPSELL projektą įgyvendina QKilpos kartu su kitomis trimis organizacijos – Senjorų pasaulis (LT), IC Geoss (SI) ir Dom Tisje pri Litije (SI). Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos.

Projekto numeris: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521

2022 – 11 – 21

Etapas I: Infrastruktūros aktualizavimas (2)

Rugsėjo 28 d. Vilniuje įvyko pirmasis fizinis projekto susitikimas, kuriame partneriai detaliau susipažino su UPSELL projektu, numatytomis veiklomis ir siekiamais rezultatais. Susitikimo metu vyko dirbtuvės, skirtos UPSELL mokymų vadovo struktūros finalizavimui.

Šiuo metu pagrindinė projekto veikla yra veiklų, skirtų projekto tikslinėms grupėms, kūrimas ir vystymas. Yra planuojama, jog kitų metų pradžioje šio veiklos bus finalizuotos, o vėliau 2023 m. pavasarį ir testuojamos projekto šalyse-partnerėse: Lietuvoje ir Slovėnijoje.

Projekto numeris: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521

2022 – 12 – 14

Etapas II: Atgaivinimas

Pirmasis meno kūrinys – atgaivinimo kelionės pradžioje. Džiaugiamės Lino Kaziulionio darbu ant Katilinės kamino, kuris jau nebemes juodų dūmų, o kvies žmones iš toli į naujai besikuriančią kultūros ir gamtos dermės erdvę.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba

2022 – 11 – 09

KINTAI EX-BOILER ROOM

We strive to regenerate an abandoned industrial building (former town’s boiler room), where the function and purpose of the building will be re-evaluated. One of the integral objectives is to make this building less environmentally harmful, with renewable energy sources, using natural building materials, managing rainwater and waste.

We will work with the local community and professionals from energy, building materials sectors as well as artists in order to create a new alternative future for Kintai, but also to set a showcase for the region.

The main objective of this adaptation is to transform the building into the center of knowledge for sustainable green building using the heritage of traditional crafts supplementing with new innovative methods coming from building, engineering and energy sectors.

NATURE

Kintai is located on the coast of the Curonian lagoon. Curonian spit is located west of Kintai, on the northern side is the Kintai botanical reserve and to the south is the estuary of the largest Lithuanian river – Nemunas. The whole area is interesting for its bird population.

Kintai is managing to balance between rich cultural life and keep pristine natural surroundings.

It is threatened by oil companies that try to get permissions for drilling nearby.

It is challenged by growing extractive tourism in the region.

The coast and migratory birds are affected by climate change.

CULTURE

Kintai is located in historical German land – Lithuania Minor. In the past it has been the traditional seaside fishing village, rich with cultural heritage and is now exploring the unique historical context and involving the community to revitalize it. Kintai has a diverse community – both Catholic and Lutheran religious groups coexist here.

This area is also known for traditional crafts like shipbuilding (kurenas boat), ceramics (kokliai mažoji), weathercocks and local cuisine.

Kintai has an active Art residency, a program called Cultural Barn and a Cultural center dedicated to a Lithuanian philosopher and vegetarian Vydūnas.

Phase 1: Infrastructure Actualization (1)

UPSELL is the idea of innovative, sustainable and integrated approach to active aging and lifelong learning that promotes senior employment and provides new educational, cultural and self-realization opportunities for our elder citizens.

On September 28th the first project online meeting took place, where partners got to meet UPSELL project objectives, activities and results.

Currently, the project is gaining momentum and focuses on building a stronger partnership – this month’s face-to-face joint content development workshops are a great example of that.

UPSELL is being implemented by Qkilpos together with Senjorų pasaulis from Lithuania, and IC Geoss and Dom Tisje pri Litije from Slovenia. Project is funded by the European Union.

Project Number: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521

2022 – 11 – 21

.

Phase 1: Infrastructure Actualization (2)

The first physical meeting of the project took place on the 28th September in Vilnius, The project partners were introduced to the UPSELL project, its activities and deliverables. During the meeting, a workshop was held to finalise the structure of the UPSELL training manual.

Currently, the main activity of the project is being implemented, which is the design and development of activities for the project’s target groups. It is planned that these activities will be finalised early next year and then tested in the project partner countries (Lithuania and Slovenia) in spring of 2023.

Project Number: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521

2022 – 12 – 14

.

Phase 2: Revitalisation

The first work of art is at the beginning of a journey of revitalisation. We are delighted with the work of Linas Kaziulionis on the chimney of the Boiler House, which will no longer emit black smoke, but will invite people from afar into the newly emerging space of harmony between culture and nature.

The project is financed by the Lithuanian Council for Culture

2022 – 11 – 09

.